bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Rachoni Bay Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Rachoni Bay Resort - Остров Тасос, Скала Рахони

Празници - Намаления и промоции

151лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
232лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

29 резервации наскоро
151лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
232лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
253лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
333лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
431лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
673лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
All inclusive

28 резервации наскоро

Хотелът е 3* и е станал любим на редовните гости на остров Тасос, защото се намира точно до един от най-хубавите плажове на изумрудения остров. Хотелът е идеален за гости, които обичат плажът да се намира на една ръка разстояние. Не се колебайте да комбинирате своята отпускаща почивка на море с множеството забавления, които този остров предлага. Хотелът разполага с ресторант с изглед към морето, бар, рецепция, телевизионна зала, паркинг.

Забележка: Кучета не се допускат в хотела.

Местоположение на Rachoni Bay Resort, Остров Тасос

3* Rachoni Bay Хотел е разположен точно на красивия, пясъчен плаж на Скала Рахони. Центърът със своите шумни барове, кокетни магазинчета и уютни таверни, се намира на 300м от плажа. Спирката е на около 300м.

Адрес: Скала Рахони, Greece

Удобства в Rachoni Bay Resort

Хотелът разполага с басейн, малка полянка, чадъри и шезлонги на плажа, гимнастически салон, тенис на маса, включени в цената. Допълнително се заплащат водните спортове на плажа, сауна. Хотелът разполага и с бар край басейна. Хотелът има и басейн за деца.

Стаи и настаняване в Rachoni Bay Resort

Стаите са 76, светли и простони. Всяка стая има телевизор, сейф, климатик, балкон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

590лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
778лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
252лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
386лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
232лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
151лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
337лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
444лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
618лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
404лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
778лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
590лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
555лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
421лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
494лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
360лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
464лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
303лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
590лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
778лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
778лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
590лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
232лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
151лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
506лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
667лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1555лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1180лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
759лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1000лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
555лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
421лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
986лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1254лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
695лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
454лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
541лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
353лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
309лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
202лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
691лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
648лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
504лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
288лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
395лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
889лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
843лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
253лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
333лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1111лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1213лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
932лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
932лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
717лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
619лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
806лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
333лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
253лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
773лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
505лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
720лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
576лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
296лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
216лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
593лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
988лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
790лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
432лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1180лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1555лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
337лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
506лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
674лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
667лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
889лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
444лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
569лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1111лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
770лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
843лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
878лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
690лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1182лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
914лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
816лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1057лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
681лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
520лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
541лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
353лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
576лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
790лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1008лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1383лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
555лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
421лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1755лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1380лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1380лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1755лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
752лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
591лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1504лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1183лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2507лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1971лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
721лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
989лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2000лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1517лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1349лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1777лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1577лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2140лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
455лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
616лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
506лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
667лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1012лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1347лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
337лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
444лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
854лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1136лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1274лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1595лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
6593лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8790лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1777лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1349лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
590лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
778лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
924лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
683лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
770лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
569лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
421лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
555лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1840лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2497лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
337лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
444лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
444лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
337лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
646лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
847лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
789лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1003лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1254лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
986лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2079лв
18-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1597лв
18-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
690лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
878лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
394лв
20-24 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
501лв
20-24 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
986лв
21-31 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
878лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
690лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1254лв
21-31 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1254лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
986лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
690лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
878лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1380лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1755лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
665лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
866лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1774лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2257лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
627лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
493лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
674лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
567лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
353лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
541лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
353лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
541лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
22520лв
17.05-30.07
2 възрастни, 2 деца

74 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
16558лв
17.05-30.07
2 възрастни, 2 деца

74 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1570лв
17-24 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1006лв
17-24 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
151лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
232лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2506лв
4-28 Юни
на човек

24 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1863лв
4-28 Юни
на човек

24 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
216лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
395лв
10-14 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
296лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
288лв
10-14 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1394лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1956лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
667лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
674лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
506лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
889лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
667лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
506лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
341лв
21-24 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
462лв
21-24 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
506лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
667лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
506лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
667лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1777лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1349лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
506лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
667лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2475лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1939лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
506лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
667лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
506лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
667лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
667лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
506лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2222лв
28.06-08.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1686лв
28.06-08.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
506лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
667лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
506лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
667лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
667лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
506лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2422лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1886лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1822лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
752лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1419лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
591лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5319лв
14-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2837лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
4313лв
14-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2300лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1656лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5153лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
501лв
16-20 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2126лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
4025лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
394лв
16-20 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
690лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
878лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1438лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1840лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
627лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
493лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
789лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1003лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
9795лв
02.08-12.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
7598лв
02.08-12.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2222лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1686лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
590лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
778лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
827лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1149лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1064лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1626лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1721лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1064лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2229лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2886лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
10200лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
13013лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Rachoni Bay, Rachoni Bay thassos, Rachoni Bay tasos, Rachoni Bay skala rachoni, Rachoni Bay greece, Rachoni Bay гърция, Rachoni Bay тасос, Rachoni Bay скала рахони, Rachoni Bay 2022, Rachoni Bay цени, Rachoni Bay мнения, Rachoni Bay цени 2022, Rachoni Bay лято 2022, Rachoni Bay ранни записвания, Rachoni Bay last minute, Rachoni Bay hotel, Rachoni Bay hotel thassos, Rachoni Bay hotel tasos, Rachoni Bay hotel skala rachoni, Rachoni Bay hotel greece, Rachoni Bay hotel гърция, Rachoni Bay hotel тасос, Rachoni Bay hotel скала рахони, Rachoni Bay hotel 2022, Rachoni Bay hotel цени, Rachoni Bay hotel мнения, Rachoni Bay hotel цени 2022, Rachoni Bay hotel лято 2022, Rachoni Bay hotel ранни записвания, Rachoni Bay hotel last minute, рахони бей, рахони бей гърция, рахони бей тасос, рахони бей скала рахони, рахони бей цени, рахони бей мнения, рахони бей цени 2022, рахони бей лято 2022, рахони бей ранни записвания, хотел рахони бей, хотел рахони бей гърция, хотел рахони бей тасос, хотел рахони бей скала рахони, хотел рахони бей цени, хотел рахони бей мнения, хотел рахони бей цени 2022, хотел рахони бей лято 2022, хотел рахони бей ранни записвания,