bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Rachoni Bay Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Rachoni Bay Resort - Остров Тасос, Скала Рахони

Промоции в Rachoni Bay Resort, Скала Рахони

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 27.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

259лв
233лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
167лв
159лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
345лв
310лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
223лв
212лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
172лв
155лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
111лв
106лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
223лв
212лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
345лв
310лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
112лв
101лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
174лв
148лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
492лв
443лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
370лв
351лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
167лв
159лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-5%
259лв
233лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
608лв
517лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
393лв
353лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
393лв
353лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
608лв
517лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
393лв
353лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
608лв
517лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
655лв
589лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
870лв
740лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
497лв
423лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
374лв
337лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%

Хотелът е 3* и е станал любим на редовните гости на остров Тасос, защото се намира точно до един от най-хубавите плажове на изумрудения остров. Хотелът е идеален за гости, които обичат плажът да се намира на една ръка разстояние. Не се колебайте да комбинирате своята отпускаща почивка на море с множеството забавления, които този остров предлага. Хотелът разполага с ресторант с изглед към морето, бар, рецепция, телевизионна зала, паркинг.

Забележка: Кучета не се допускат в хотела.

Местоположение на Rachoni Bay Resort, Остров Тасос

3* Rachoni Bay Хотел е разположен точно на красивия, пясъчен плаж на Скала Рахони. Центърът със своите шумни барове, кокетни магазинчета и уютни таверни, се намира на 300м от плажа. Спирката е на около 300м.

Адрес: Скала Рахони, Greece

Удобства в Rachoni Bay Resort

Хотелът разполага с басейн, малка полянка, чадъри и шезлонги на плажа, гимнастически салон, тенис на маса, включени в цената. Допълнително се заплащат водните спортове на плажа, сауна. Хотелът разполага и с бар край басейна. Хотелът има и басейн за деца.

Стаи и настаняване в Rachoni Bay Resort

Стаите са 76, светли и простони. Всяка стая има телевизор, сейф, климатик, балкон.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 27.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

647лв
615лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
861лв
775лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
556лв
472лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
402лв
362лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
771лв
693лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
557лв
529лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
884лв
796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1207лв
1026лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1951лв
1756лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1611лв
1531лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1917лв
1725лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
278лв
264лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
431лв
388лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
1099лв
989лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1484лв
1261лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2120лв
1908лв
15-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2766лв
2351лв
15-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
870лв
740лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
655лв
589лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1554лв
1476лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
2089лв
1880лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
556лв
472лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
402лв
362лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2539лв
2285лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
3293лв
2799лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
462лв
439лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
655лв
589лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
870лв
740лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
881лв
837лв
24-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1202лв
1082лв
24-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
468лв
421лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
622лв
528лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
497лв
423лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
374лв
337лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1123лв
1010лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1492лв
1268лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
861лв
775лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
647лв
615лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-5%
462лв
439лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
785лв
707лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1001лв
850лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
643лв
579лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
889лв
756лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
462лв
439лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
3061лв
2601лв
9-17 Юли
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2322лв
2090лв
9-17 Юли
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2077лв
1766лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1615лв
1454лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
572лв
486лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
449лв
404лв
23-27 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2330лв
2097лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
1796лв
1706лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-5%
1175лв
1058лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
900лв
855лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
4022лв
3419лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3252лв
2927лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2924лв
2485лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2276лв
2049лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1001лв
850лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
785лв
707лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
861лв
775лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
647лв
615лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
555лв
527лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
738лв
664лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
622лв
528лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
468лв
421лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
434лв
369лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
280лв
252лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
297лв
267лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
420лв
357лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1561лв
1327лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1099лв
989лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
321лв
289лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
444лв
378лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
402лв
362лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
556лв
472лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
462лв
439лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
925лв
879лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1231лв
1107лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
861лв
775лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2111лв
1794лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
647лв
615лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1492лв
1268лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1123лв
1010лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1572лв
1414лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1310лв
1179лв
1-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1740лв
1479лв
1-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1890лв
1795лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
3255лв
2929лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2531лв
2278лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2430лв
2308лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
748лв
674лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
994лв
845лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
462лв
439лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
615лв
554лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2118лв
1906лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2766лв
2351лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
449лв
404лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
572лв
486лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3293лв
2799лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2539лв
2285лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
4940лв
4446лв
23.07-27.08
на човек

35 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
3871лв
3677лв
23.07-27.08
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
2506лв
2130лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
715лв
607лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1951лв
1756лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
561лв
505лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1951лв
1756лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
2506лв
2130лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1346лв
1211лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1731лв
1471лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1222лв
1161лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
715лв
607лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1588лв
1430лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
561лв
505лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
899лв
809лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
685лв
650лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-5%
2805лв
2525лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1600лв
1440лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2057лв
1954лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
1202лв
1142лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
1572лв
1414лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2111лв
1794лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1256лв
1193лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1684лв
1515лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
655лв
589лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
870лв
740лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
817лв
736лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1095лв
931лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1243лв
1057лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
935лв
842лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
681лв
579лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
465лв
419лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
390лв
370лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
604лв
543лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
393лв
353лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
608лв
517лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2576лв
2318лв
14.05-20.06
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3714лв
3157лв
14.05-20.06
на човек

37 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
224лв
202лв
26-28 Май
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
347лв
295лв
26-28 Май
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
29.05-07.06
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
650лв
585лв
29.05-07.06
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
353лв
318лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
507лв
431лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
8528лв
7249лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
6313лв
5682лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
239лв
227лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
930лв
884лв
2-16 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1144лв
1030лв
2-16 Юни
на човек

14 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
550лв
495лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
330лв
297лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
398лв
378лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1306лв
1241лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1856лв
1670лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1318лв
1187лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1873лв
1592лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
660лв
594лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
477лв
453лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1306лв
1241лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1125лв
1013лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1556лв
1322лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1856лв
1670лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1099лв
989лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1484лв
1261лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2183лв
1855лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1644лв
1479лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1187лв
1009лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
879лв
791лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
706лв
600лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
522лв
470лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2079лв
1767лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1540лв
1386лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1723лв
1550лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1295лв
1230лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
1515лв
1364лв
17-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2531лв
2278лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1890лв
1795лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2069лв
1759лв
17-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1907лв
1717лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2338лв
1987лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1747лв
1485лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2097лв
1782лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1809лв
1538лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
468лв
421лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1572лв
1414лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1362лв
1226лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1310лв
1179лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1740лв
1479лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1347лв
1212лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1635лв
1471лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
561лв
505лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
622лв
528лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2111лв
1794лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2215лв
1993лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2446лв
2079лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1907лв
1717лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1665лв
1582лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
492лв
443лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
370лв
351лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-5%
1048лв
891лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
817лв
736лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
740лв
703лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
984лв
886лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
647лв
615лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
861лв
775лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1907лв
1717лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2555лв
2172лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1243лв
1057лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2078лв
1870лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1740лв
1479лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1907лв
1717лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1310лв
1179лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2338лв
1987лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
935лв
842лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1620лв
1539лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
370лв
351лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-5%
1123лв
1010лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1492лв
1268лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
870лв
740лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
655лв
589лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
870лв
740лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
655лв
589лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1119лв
951лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1620лв
1539лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1384лв
1246лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1123лв
1010лв
1-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
842лв
758лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1492лв
1268лв
1-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2170лв
1953лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1815лв
1543лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1263лв
1137лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
468лв
421лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
622лв
528лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1724лв
1466лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
374лв
337лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1492лв
1268лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2089лв
1880лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1554лв
1476лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
497лв
423лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1123лв
1010лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
879лв
791лв
4-13 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1156лв
983лв
4-13 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1305лв
1175лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
857лв
771лв
8-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1481лв
1333лв
8-14 Юли
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1943лв
1652лв
8-14 Юли
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1011лв
859лв
8-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
999лв
950лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1763лв
1586лв
14-23 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1350лв
1283лв
14-23 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
1842лв
1658лв
17-30 Юли
на човек

13 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2707лв
2301лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1445лв
1372лв
17-30 Юли
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-5%
2276лв
2049лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
2424лв
2060лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1884лв
1696лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1122лв
1010лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1429лв
1215лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1715лв
1458лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1346лв
1211лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1333лв
1267лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
1700лв
1530лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
1514лв
1363лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2001лв
1701лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1570лв
1413лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1976лв
1679лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2120лв
1908лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2766лв
2351лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1111лв
1056лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
1417лв
1275лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
992лв
893лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1730лв
1557лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
1853лв
1668лв
19.08-02.09
на човек

14 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1425лв
1354лв
19.08-02.09
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
778лв
739лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
1333лв
1266лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
2845лв
2561лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2204лв
2093лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-5%
1077лв
969лв
20-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1385лв
1177лв
20-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
8799лв
7479лв
23.08-01.10
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
6399лв
5760лв
23.08-01.10
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
870лв
740лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
655лв
589лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
497лв
423лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
374лв
337лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
373лв
317лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1350лв
1282лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
1655лв
1490лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
9838лв
8854лв
04.09-10.10
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2424лв
2182лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2078лв
1870лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
373лв
317лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
281лв
253лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
7088лв
6734лв
04.09-10.10
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-5%
1890лв
1795лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-5%
1620лв
1539лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-5%
1748лв
1661лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-5%
2390лв
2151лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
831лв
706лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
615лв
554лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
705лв
599лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
490лв
441лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
224лв
202лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
347лв
295лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
168лв
151лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
261лв
221лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
261лв
221лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
168лв
151лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
393лв
353лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
608лв
517лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1755лв
1492лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1107лв
997лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1254лв
1066лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
791лв
712лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2077лв
1869лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2723лв
2315лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2805лв
2525лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2057лв
1954лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%
2805лв
2525лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2057лв
1954лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2757лв
2343лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2110лв
1899лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3262лв
2936лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
2514лв
2388лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-5%
2176лв
1958лв
17-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2823лв
2399лв
17-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3262лв
2936лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
2514лв
2388лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Rachoni Bay, Rachoni Bay thassos, Rachoni Bay tasos, Rachoni Bay skala rachoni, Rachoni Bay greece, Rachoni Bay гърция, Rachoni Bay тасос, Rachoni Bay скала рахони, Rachoni Bay 2023, Rachoni Bay цени, Rachoni Bay мнения, Rachoni Bay цени 2023, Rachoni Bay лято 2023, Rachoni Bay ранни записвания, Rachoni Bay last minute, Rachoni Bay hotel, Rachoni Bay hotel thassos, Rachoni Bay hotel tasos, Rachoni Bay hotel skala rachoni, Rachoni Bay hotel greece, Rachoni Bay hotel гърция, Rachoni Bay hotel тасос, Rachoni Bay hotel скала рахони, Rachoni Bay hotel 2023, Rachoni Bay hotel цени, Rachoni Bay hotel мнения, Rachoni Bay hotel цени 2023, Rachoni Bay hotel лято 2023, Rachoni Bay hotel ранни записвания, Rachoni Bay hotel last minute, рахони бей, рахони бей гърция, рахони бей тасос, рахони бей скала рахони, рахони бей цени, рахони бей мнения, рахони бей цени 2023, рахони бей лято 2023, рахони бей ранни записвания, хотел рахони бей, хотел рахони бей гърция, хотел рахони бей тасос, хотел рахони бей скала рахони, хотел рахони бей цени, хотел рахони бей мнения, хотел рахони бей цени 2023, хотел рахони бей лято 2023, хотел рахони бей ранни записвания,