bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Rachoni Bay Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Rachoni Bay Resort - Остров Тасос, Скала Рахони

Хотелът е 3* и е станал любим на редовните гости на остров Тасос, защото се намира точно до един от най-хубавите плажове на изумрудения остров. Хотелът е идеален за гости, които обичат плажът да се намира на една ръка разстояние. Не се колебайте да комбинирате своята отпускаща почивка на море с множеството забавления, които този остров предлага. Хотелът разполага с ресторант с изглед към морето, бар, рецепция, телевизионна зала, паркинг.

Забележка: Кучета не се допускат в хотела.

Местоположение на Rachoni Bay Resort, Остров Тасос

3* Rachoni Bay Хотел е разположен точно на красивия, пясъчен плаж на Скала Рахони. Центърът със своите шумни барове, кокетни магазинчета и уютни таверни, се намира на 300м от плажа. Спирката е на около 300м.

Адрес: Скала Рахони, Greece

Удобства в Rachoni Bay Resort

Хотелът разполага с басейн, малка полянка, чадъри и шезлонги на плажа, гимнастически салон, тенис на маса, включени в цената. Допълнително се заплащат водните спортове на плажа, сауна. Хотелът разполага и с бар край басейна. Хотелът има и басейн за деца.

Стаи и настаняване в Rachoni Bay Resort

Стаите са 76, светли и простони. Всяка стая има телевизор, сейф, климатик, балкон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

510лв
469лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2241лв
2062лв
30.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
30.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1021лв
939лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1371лв
1206лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
2652лв
2334лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2652лв
2334лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
626лв
551лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
492лв
453лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2252лв
1982лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
1652лв
1520лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
688лв
633лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
341лв
314лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
474лв
417лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2347лв
2065лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
2738лв
2409лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1745лв
1606лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2036лв
1873лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
756лв
696лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
989лв
871лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1011лв
889лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
777лв
715лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
861лв
792лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
680лв
626лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
914лв
804лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
830лв
730лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
426лв
392лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
593лв
522лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
4433лв
3901лв
12-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
3299лв
3035лв
12-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1924лв
1770лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2626лв
2311лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
3687лв
3245лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
2853лв
2625лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1927лв
1773лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2628лв
2312лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1956лв
1721лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1956лв
1721лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1163лв
1070лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1564лв
1377лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
510лв
469лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1580лв
1454лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2081лв
1831лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1074лв
945лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
840лв
773лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
3026лв
2663лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2741лв
2522лв
13-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
13-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
2326лв
2140лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2270лв
1997лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1768лв
1627лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1477лв
1359лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1095лв
963лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1768лв
1627лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
2186лв
1924лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1836лв
1689лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2436лв
2143лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
2954лв
2599лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
2203лв
2026лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1175лв
1081лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
920лв
846лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
1320лв
1162лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
1676лв
1475лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
830лв
730лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
119лв
104лв
4-5 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
85лв
78лв
4-5 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
830лв
730лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
1431лв
1317лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
948лв
835лв
8-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
2016лв
1774лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
682лв
627лв
8-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1231лв
1132лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1648лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
1788лв
1573лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1287лв
1184лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
914лв
804лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
680лв
626лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
510лв
469лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
714лв
657лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1836лв
1689лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2436лв
2143лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
918лв
844лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
714лв
657лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1218лв
1072лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1632лв
1501лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1969лв
1733лв
22-28 Юни
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2909лв
2676лв
22.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1468лв
1351лв
22-28 Юни
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2165лв
1905лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
3911лв
3442лв
22.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1564лв
1377лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1624лв
1429лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1224лв
1126лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
3129лв
2753лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
2327лв
2141лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1163лв
1070лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
510лв
469лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
541лв
476лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
408лв
375лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
612лв
563лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2040лв
1876лв
28.06-08.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
2706лв
2382лв
28.06-08.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
9462лв
8326лв
28.06-30.07
2 възрастни, 2 деца

32 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
7328лв
6741лв
28.06-30.07
2 възрастни, 2 деца

32 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1956лв
1721лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1173лв
1033лв
29.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
873лв
803лв
29.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1468лв
1351лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1969лв
1733лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
15801лв
13905лв
30.06-07.08
3 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
12000лв
11040лв
30.06-07.08
3 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
612лв
563лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
612лв
563лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
612лв
563лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
3183лв
2801лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
833лв
733лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2410лв
2120лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1808лв
1663лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2515лв
2314лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
633лв
582лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1399лв
1231лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1049лв
965лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2500лв
2200лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1916лв
1762лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
819лв
754лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1053лв
926лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
2148лв
1890лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1681лв
1546лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1477лв
1359лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1723лв
1585лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
1095лв
963лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
2476лв
2278лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3178лв
2796лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
1515лв
1333лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3026лв
2663лв
14-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
2326лв
2140лв
14-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1181лв
1087лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
3031лв
2667лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1894лв
1667лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
2363лв
2174лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
1081лв
951лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
615лв
566лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
782лв
688лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
831лв
764лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2270лв
1997лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
1768лв
1627лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2594лв
2283лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1231лв
1132лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1564лв
1376лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2363лв
2174лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3031лв
2667лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
2273лв
2000лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1772лв
1630лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1994лв
1834лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
1231лв
1132лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1564лв
1376лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-12%
2953лв
2717лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2461лв
2264лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
3788лв
3334лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
3128лв
2753лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2270лв
1997лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1768лв
1627лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
2990лв
2751лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2476лв
2278лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3178лв
2796лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
3891лв
3424лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
2476лв
2278лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2273лв
2000лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-12%
3060лв
2693лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
1772лв
1630лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2953лв
2717лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
3788лв
3334лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-12%
3409лв
3000лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2658лв
2445лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
2652лв
2334лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1772лв
1630лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
2273лв
2000лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-12%
938лв
826лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1723лв
1585лв
19-26 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1661лв
1528лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2161лв
1902лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
19-26 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
1074лв
945лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
840лв
773лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
492лв
453лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
626лв
551лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
1713лв
1576лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2297лв
2022лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
947лв
834лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
947лв
834лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
306лв
281лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
406лв
357лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
271лв
238лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
204лв
188лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1394лв
1283лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1861лв
1638лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-12%
805лв
708лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
572лв
526лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
522лв
480лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
756лв
665лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
181лв
167лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
281лв
248лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
188лв
165лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
657лв
578лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-12%
121лв
111лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
423лв
389лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
302лв
278лв
23-28 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
469лв
413лв
23-28 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
1251лв
1101лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
901лв
829лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
7754лв
7133лв
06.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

39 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
10355лв
9112лв
06.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

39 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
3059лв
2692лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1624лв
1429лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
2738лв
2409лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1224лв
1126лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1428лв
1313лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
3496лв
3076лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
2036лв
1873лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1895лв
1667лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2561лв
2356лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2775лв
2553лв
6-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3710лв
3265лв
6-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
4288лв
3774лв
7-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
3586лв
3155лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-12%
3286лв
3023лв
7-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2751лв
2531лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2349лв
2161лв
11-17 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
3050лв
2684лв
11-17 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1513лв
1331лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
1163лв
1070лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
1229лв
1081лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
979лв
901лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1251лв
1101лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
984лв
906лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3443лв
3030лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
1281лв
1178лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
1748лв
1538лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
2708лв
2383лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1086лв
956лв
14-24 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
753лв
693лв
14-24 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Rachoni Bay, Rachoni Bay thassos, Rachoni Bay tasos, Rachoni Bay skala rachoni, Rachoni Bay greece, Rachoni Bay гърция, Rachoni Bay тасос, Rachoni Bay скала рахони, Rachoni Bay 2024, Rachoni Bay цени, Rachoni Bay мнения, Rachoni Bay цени 2024, Rachoni Bay лято 2024, Rachoni Bay ранни записвания, Rachoni Bay last minute, Rachoni Bay hotel, Rachoni Bay hotel thassos, Rachoni Bay hotel tasos, Rachoni Bay hotel skala rachoni, Rachoni Bay hotel greece, Rachoni Bay hotel гърция, Rachoni Bay hotel тасос, Rachoni Bay hotel скала рахони, Rachoni Bay hotel 2024, Rachoni Bay hotel цени, Rachoni Bay hotel мнения, Rachoni Bay hotel цени 2024, Rachoni Bay hotel лято 2024, Rachoni Bay hotel ранни записвания, Rachoni Bay hotel last minute, рахони бей, рахони бей гърция, рахони бей тасос, рахони бей скала рахони, рахони бей цени, рахони бей мнения, рахони бей цени 2024, рахони бей лято 2024, рахони бей ранни записвания, хотел рахони бей, хотел рахони бей гърция, хотел рахони бей тасос, хотел рахони бей скала рахони, хотел рахони бей цени, хотел рахони бей мнения, хотел рахони бей цени 2024, хотел рахони бей лято 2024, хотел рахони бей ранни записвания,